Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

czwartek, 23 styczeń 2014 23:11

Regulamin uczestnictwa uczniów Szkoły w wyjazdach zagranicznych projektu

Napisał 

 

Program „Comenius - Partnerskie Projekty szkół’

Regulamin uczestnictwa uczniów Szkoły w wyjazdach zagranicznych projektu
„Część układanki europejskiej”

Ma na celu realizację zadań wymienionych w harmonogramie projektu

  • Rozwijanie umiejętności językowych i pogłębianie wiedzy przedmiotowej. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

  • Otwarcie na kulturę i obyczaje narodów w Unii Europejskiej i innych państw. Pokonywanie uprzedzeń kulturowych.

  • Tworzenie podstaw do współistnienia i nawiązywania dialogu w Unii Europejskiej.

Informacje ogólne

1. W ramach realizacji projektu „Część układanki europejskiej” przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich oraz wizytę partnerów zagranicznych w Zespole Szkół Społecznych STO.

2. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

3. Wyjazdy do szkół w krajach partnerskichsą opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych, ewentualnie koszty zakwaterowania w hotelu - w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnerów zagranicznych), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu, w kwocie określonej każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości przed wyjazdem.

4. Kierownika wyjazdu i opiekuna/nów młodzieżą wskazuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli uczestniczący w realizacji projektu.

Rekrutacja uczniów na wyjazd zagraniczny

1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:

a. liczba i jakość wykonywanych w trakcie Projektu zadań;

b. terminowość realizacji zadań;

c. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;

d. co najmniej bardzo dobra ocena z języka angielskiego;

e. zaangażowanie oraz kreatywność w trakcie realizacji zadań projektowych

f. zainteresowanie przebiegiem projektu, samodzielne zgłaszanie się do zadań dodatkowych

2. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, który dokona rekrutacji uczniów biorących udział
w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela uczestniczącego w realizacji Projektu.

3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.

4. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje sie do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym/autobusowym, odwołanie rezerwacji itp.).

6. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.

Zasady uczestnictwa w wyjazdach

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie w wyniku rekrutacji zgodnej z niniejszym regulaminem.

2. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.

4. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty, prezentacje i zadania dot. projektu przygotowane przed wyjazdem itp.).

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu i opiekunów.

6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia, przy czym program uczniów może różnić się od programu opiekunów z Zespołu Szkół Społecznych STO

7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

8. W przypadku nie podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenia ucznia z dalszego udziału w Projekcie, obniżenie oceny z zachowania j oraz zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły.

9. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

10. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu przekazania ucznia rodzicowi po powrocie.

Postanowienia końcowe

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły
w zakładce „Nasze Projekty-Comenius”.

 

Czytany 5299 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 styczeń 2014 23:15