Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

czwartek, 30 październik 2014 21:07

Regulamin Samorządu Zespołu Szkół Społecznych STO im. Władysława Grabskiego w Warszawie.

Napisał 

 

Regulamin Samorządu ZSS STO im. W. Grabskiego w Warszawie

Podstawa prawna :

1.Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7.09.1991 z późniejszymi zmianami.

2. Statut SSP nr 4 STO

3. Statut SG nr 4 STO.

Regulamin zawiera :

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zadania Władz Samorządu Uczniowskiego.
 4. Zadania       opiekunów Władz Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

Art.1.1

W ZSS STO im. W. Grabskiego działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Sejmikiem Szkoły Podstawowej i Sejmikiem Gimnazjum.

Art. 1.2

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ZSS STO im. W. Grabskiego reprezentowani przez Władze Sejmiku Szkoły Podstawowej i Władze Sejmiku Gimnazjum.

Art. 2.1

Do Władz Sejmiku Szkoły Podstawowej i Władz Sejmiku Gimnazjum może kandydować każdy uczeń ZSS STO im. W. Grabskiego.

Art. 2.2

Szczegółowe zasady wybierania Władz Sejmików Szkolnych zawarte są w Regulaminie Wyborów. ( załącznik nr 1)

Art. 3.1

Podstawowe zadanie Władz Sejmików Szkolnych to zintegrowanie społeczności szkolnej poprzez organizowanie życia szkolnego i działalności charytatywnej, kulturalnej, sportowej, rozrywkowej.

 

 

Art. 3.2

Obowiązki Władz Sejmików Szkolnych:

-          planowanie pracy Sejmiku na dany rok szkolny

-          zachęcanie uczniów do działalności społecznej

-          kształtowanie umiejętności zespołowego działania

-          organizowanie imprez szkolnych

-          aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

-          rzetelne wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionych funkcji opisanych w załączniku nr 2

Art. 4.1

Podstawowe zadanie Opiekunów Sejmików Szkolnych to czuwanie nad działaniami podejmowanymi przez Władze i Członków Sejmików Szkolnych.

Art. 4.2

Opiekunowie Sejmików Szkolnych mają prawo wspierać i opiniować działania Władz Sejmików Szkolnych.

 


Załącznik nr 1

 

Regulamin wyborów do Władz Sejmiku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 

 1. Termin wyborów:

-          wybory do Sejmiku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędą się ...............

-          zgłoszenia Kandydatów przyjmują Opiekunowie Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum : ......................................................................... w dniach: ................................................................

-          Kandydat do Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum zobowiązany jest przekazać listę z imionami i nazwiskami 10 uczniów ZSS STO im. W . Grabskiego , którzy popierają Kandydata w Wyborach

 1. Komisja Wyborcza:

-          w skład Komisji Wyborczej wchodzą: Dyrekcja, Opiekunowie Sejmików i Prezydenci poszczególnych klas

-          Komisja Wyborcza publikuje Listę Kandydatów do Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum dnia ..................................

-          Kampania Wyborcza odbędzie się w dniach ......................

-          Kandydaci zaprezentują wyborcom propozycje swoich działań w dniu ........................

-          do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie Kart Wyborczych, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz ogłoszenie wyników

 1. Głosowanie:

-          głosowanie jest tajne

-          wyborca na Karcie Wyborczej zaznacza jednego Kandydata i wrzuca Kartę Wyborczą do urny wyborczej

-          jeden uczeń /wyborca/ może oddać tylko jeden głos na jednego Kandydata

-          głos jest nieważny , jeśli na Karcie Wyborczej nie zaznaczono żadnego Kandydata lub jeśli wybrano kilku Kandydatów

-          Prezydentem Sejmiku Szkoły Podstawowej , Prezydentem Sejmiku Gimnazjum zostaje Kandydat , który uzyskał największą liczbę głosów; pozostałe stanowiska otrzymują Kandydaci według zdobytej liczby głosów

 

 1. Liczenie głosów:

-          liczeniem oddanych w wyborach głosów zajmuje się Komisja Skrutacyjna pod nadzorem Opiekunów Sejmików Szkolnych

-          Komisja Skrutacyjna składa się z osób, które pracowały w Komisji Wyborczej

 1. Ogłoszenie wyników:

- wyniki Wyborów do Władz Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum ogłasza Komisja Wyborcza w dniu ...............................................

 

Załącznik nr 3

Obowiązki Władz Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum :

1. Zadania Władz Sejmiku:

 1. Współdziałanie ze społecznością szkolną.
 2. Systematyczne organizowanie zebrań.
 3. Dbanie o przepływ informacji na temat prac Sejmiku.
 4. Inicjowanie akcji i imprez sejmikowych.
 5. Dbanie o dobrą atmosferę pracy w Sejmiku.

 

2. Zadania Prezydenta Sejmiku i jego zastępcy :

 1. Reprezentowanie Sejmiku w czasie imprez i uroczystości szkolnych.
 2. Systematyczny i aktywny udział w zebraniach Sejmiku.
 3. Zwoływanie zebrań Sejmiku.
 4. Uzgadnianie bieżących zadań.
 5. Nawiązywanie współpracy z samorządami klasowymi i zachęcanie ich przedstawicieli do udziału w zebraniach Sejmiku Szkolnego.

3. Zadania pozostałych członków Sejmiku Szkolnego:

 1. Systematyczny i aktywny udział w zebraniach Sejmiku Szkolnego.
 2. Realizacja działań podejmowanych przez Sejmik Szkolny.
 3. Dbanie o przepływ informacji sejmikowych do wszystkich klas SP i Gimnazjum.

 

Czytany 5031 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 listopad 2014 11:04