Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

   Pomyślnie zakończyliśmy udział w II edycji "WF z Klasą" i  otrzymaliśmy certyfikat. Zaczeliśmy nowy rok szkolny i podjeliśmy decyzję o udziale w III edycji "WF z Klasą". Ruszamy do pracy.

wf

W dniach 5 -11 października br. obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, w związku z tym zachęcamy do obejrzenia prezentacji na ten temat.

 

Dysleksja.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastąpiły niewielkie zmiany w planie, obowiązują od dnia 07.09.2016.

 

Plan lekcji 2015/2016

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2015/2016 wynosi 41 zł.

X Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO zdecydował o wprowadzeniu nowych zasad ustalania wysokości i płatności składki członkowskiej. Poczynając od dnia 1 września 2013 r. składkę członkowską należy opłacać za rok obrotowy, a nie rok kalendarzowy.

W myśl ww. uchwały roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2015 r. wyniosło 4063,75 zł (Dz.Urz. GUS 2015 r., poz. 29), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 41 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka została zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

Z poważaniem

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zarząd:
Małgorzata Frączek Oleksiuk
Paweł Motyczyński
Grzegorz Palmowski
Joanna Sosnowska
Oles Yakymiv

Dyrektor:
Anna Jaskólska

Agenda spotkania:

1.          Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Nauczycieli J. Angielskiego

2.          Spotkanie Zarządu z kandydatem na członka Koła.

3.          Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.          Rozliczenie otwartych spraw i zadań z poprzednich posiedzeń oraz bieżącej korespondencji.

5.          Dyskusja nad prowizorium budżetu i ustaleniem wysokości czsnego na r. szk. 2015/2016

6.           Dyskusja i podjęcie uchwały na temat organizacji pracy szkoły, w tym efektywnej współpracy z Dyrekcją.

7.          Sprawy inne

Ad.1

Zespół Nauczycieli J. Angielskiego rozmawiał z p. dyrektor A.Jaskólską przed spotkaniem z Zarządem. Dyrektor poinformowała Zarząd o wnioskach ze spotkania. Zespół  Nauczycieli Języka Angielskiego zobowiązał się do przygotowania:
1. regulaminu tworzenia grup językowych i przejść między grupami językowymi
2. procedury zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu
Zaproponowano kółka z j. angielskiego od II klasy gimnazjum. Klasy I będą przygotowywane do egzaminów zewnętrznych na zajęciach lekcyjnych.

Ad.2

Kandydat na członka 25SKT STO odwołał spotkanie.
Zarząd rozmawiał na temat organizowania spotkań z osobami, chętnymi do pracy w kole STO. Zarząd dstrzega potrzebę  rozmów z rodzicami „nowych” klas m.in. na temat istoty społecznej szkoły.

Ad. 3

Protokoły zostaną przyjęte na następnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 4
a) Rozliczenie zadań uzgodnionych przez Zarząd z Panią Dyrektor z posiedzenia Zarządu
z dnia 14.01.2015

a)      Zadanie:przygotowanie biznes planu (samobilansowania się kółek), tj. zestawienie kółek oraz propozycje opłat za kółka na przyszły rok.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 11.02. 2015 r.
Ze względu na brak danych ze strony p. Dyrektor Zarząd zdecydował o przełożeniu dyskusji.
Drugi termin realizacji: 25.03.2015

Kolejny termin realizacji: 30.06.2015

Obecny status: temat  otwarty

Zarząd dyskutował na temat organizacji kółek pozalekcyjnych w przyszłym roku szkolnym.
P. Dyrektor dokona kalkulacji i prześle informację Zarządowi, na podstawie której Zarząd podejmie decyzję do końca r.szkolnego 2014/2015.

 

b)     Zadanie: Spisanie procedury dot. przyznawania nagród; weryfikacja regulaminu płac
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 31.03 2015 r.

obecny status: wysłana w terminie do zaprezentowania na następnym posiedzeniu

P. Dyrektor opowiedziała o systemie przyznawania nagród i trudnościach w stworzeniu procedur. Dyrektor Jaskólska wyśle opracowany system do Zarządu.

status: otwarty

b) Rozliczenie zadań uzgodnionych przez Zarząd z Panią Dyrektor z posiedzenia Zarządu
z dnia 11.02.2015

a) Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców uczniów klas gimnazjum na temat potrzeby utworzenia liceum
Osoba odpowiedzialna: p. dyrektor Anna Jaskólska
Termin: koniec marca 2015 roku
obecny status: nie zrealizowano
następny termin: koniec maja
obecny status: nie zrealizowano; temat zamknięty ze względu na decyzję Zarządu wykluczającą powstanie liceum.

c) Rozliczenie zadań uzgodnionych przez Zarząd z Panią Dyrektor z posiedzenia Zarządu
z dnia 17.03.2015

b) „Raj dla zerówek”- koszty, optymalizacja kosztów adaptacji dodatkowych powierzchni
 

zadanie:przesłanie projektu adaptacji dodatkowych powierzchni, aby możliwe było podjęcie decyzji w tej sprawie

Osoba odpowiedzialna: p. dyrektor A. Jaskólska
termin: niezwłocznie po otrzymaniu od projektanta projektu
obecny status: otwarty
kolejny termin: 30.06.2015, informacja do zarządu, zarząd w ciągu tygodnia
w formie uchwały podejmuje decyzję o kosztach remontu
termin zakończenia remontu- 20.08.2015

 

c)      zadanie:umówienie spotkania z prezesem firmy Celtic w celu kontunuacji rozmów na temat możliwości inwestycyjnych

Osoba odpowiedzialna: p. J.Sosnowska
termin: marzec 2015obecny status: nie zrealizowano ze względu na przełożenie terminów przez Celtik, otwarty

P.Dyrektor wystosowała zapytanie o opinię do prawnika . Oczekuje na odpowiedź.

d)     Zadanie:sprawdzenie czy przychód z 1%  może zostać spożytkowany w inwestycji- zagospodarowanie boiska
Osoba odpowiedzialna: p.dyrektor Anna Jaskólska
termin: koniec marca 2015
obecny status: nie zrealizowano
P. Dyrektor poinformowała Zarząd o braku ograniczeń co do możliwości spożytkowania przychódu z tytułu 1% . Przychód ten może zostać  spożytkowany
w inwestycji- zagospodarowanie boiska
status- zrealizowano

 

e)      zadanie: ostateczne pytania wystosowane do firm budowlanych, poinformowanie Zarządu i tym samym umożliwienie Zarządowi podjęcie decyzji w sprawie zagospodarowania boiska
termin: do końca tygodnia, tj. 20.03.2015
obecny status: nie zrealizowano, otwarty
kolejny termin: 17.06 wysłanie ofert, zarząd w ciągu tygodnia drogą uchwały zatwierdza wydatki
status: otwarty
 

f)       zadanie: podpisanie umowy z wybraną firmą budowlaną
termin: do końca marca 2015
osoba odpowiedzialna: p. dyrektor A. Jaskólska
obecny status: nie zrealizowano, otwarty

Ad. 5

W dniu 08.06 Zarząd otrzymał od p. Dyrektor prowizorium budżetowe. P. Dyrektor po przygotowaniu prowizorium budżetu na r.szk. 2015/2016 nie widzi konieczności zmiany opłat
z tytułu czesnego.

Prezes Palmowski zasugerował, by wszystkie informacje były przesyłane przez dyrektora wcześniej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Tylko w takiej sytuacji Zarząd może przeanalizować dokument i podjąć ważne dla szkoły finansowe decyzje. Prezes zauważył pewne braki w założeniach przygotowanego prowizorium. Poprosił o dodatkowe informacje w tym realizację budżetu za trzy pierwsze kwartały oraz budżet za IV kwartał 2014/2-015 w celu ostatecznej i pełnej oceny prowizorium pod kątem wysokości czesnego.

Dyskusja dotyczyła poszczególnych punktów prowizorium.

Zadanie: P. Dyrektor dokona aktualizacji danych i  prześle Zarządowi do analizy
termin: 12.06
osoba odpowiedzialna: p. dyrektor A. Jaskólska
 

Na podstawie powyższych danych Zarząd podejmie decyzję o kwocie czesnego za r.szk.2015/2016 na kolejnym posiedzeniu.

Ad.6.

Zarząd rozmawiał na temat skuteczności p.dyr. Jaskólskiej w realizacji celów postawionych przez pracodawcę.

Zarząd dyskutował na temat współpracy z p. dyr. A. Jaskólską. Decyzję przełożył na następne posiedzenie Zarządu.

Ad.7

a)      P.Dyrektor zaprosiła Zarząd  na uroczystość zakończenia roku szkolnego-
czwartek g. 8.30 klasy 0-III SSP i g.11.00 klasy IV-VI SSP, I-III SG oraz na uroczystą kolację pożegnalną kl. III,g. 18.00 oraz na Radę Pedagogiczną- 26.06  g. 10.00

b)      Zarząd udzielił urlopu p. Dyrektor w dn. 15.06.2014.

c)      Dyrektor poinformowała o rezygnacji z pracy: p. I.Dudy i E. Tomalak.

d)     Dyrektor wniósł o podpisanie arkusza organizacyjnego na r. szk. 2015/2016. Zarząd zwrócił szczególną uwagę na zapewnienie jednakowego traktowania  i utrzymanie trzeciego języka, dbałość o konkurencyjność szkoły w zakresie nauczania trzech języków. Zarząd podpisał arkusz organizacyjny na r. szk. 2015/2016.
Pytania Zarządu dotyczyły zwiększenia do trzech liczby godzin nauczania j.hiszpańskiego w r.szk.2015/2016 w kl. V i VI. Pani Dyrektor wyjaśniła, że trzecia godzina będzie traktowana jako wyrównawcza. Pani Dyrektor wystosuje pytanie do rodziców kl. IV w sprawie deklaracji nauczania j.hiszpańskiego.

e)      Zadanie: opracowanie planu zmiany lokalizacji stołówki
Osoba odpowiedzialna: p.dyrektor Anna Jaskólska
termin: 17.06

f)       Ksero:
P.Motyczyński dokonał analizy ofert zebranych przez Dyrekcję i przekazanych Zarządowi. Analiza wykazała, że obecne koszty ksero są zdecydowanie wyższe, niż oferty zebrane z rynku i potwierdziły się sugestie Zarządu ze stycznia 2015 roku
co do konieczności optymalizacji kosztów w tym zakresie, w tym rozważenie opcji zakupu na własność.

 

g)      Autokar:
Zadanie: P. Dyrektor poinformowała, że wpłynęły oferty na wynajem autokaru
i zobowiązała się do ich przesłania do analizy. Jednocześnie Zarząd zobowiązał P.Dyrektor do niezwłocznej analizy ofert i negocjacji z firmami oraz do przedstawienia swojej rekomendacji odnośnie wyboru nowego dostawcy.

 

Osoba odpowiedzialna: p.dyrektor Anna Jaskólska
termin:17.06

 

Ustalono termin następnego posiedzenie 22.06.2015

 

Protokół sporządziła sekretarz 25 SKT STO Małgorzata Frączek Oleksiuk

 

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 14 maja 2015 r.

Zarząd:
Małgorzata Frączek Oleksiuk- do omówienia punktu 5
Paweł Motyczyński
Grzegorz Palmowski
Joanna Sosnowska
Oles Yakymiv

Dyrektor:
Anna Jaskólska

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Rozliczenie otwartych spraw i zadań z poprzednich posiedzeń oraz bieżącej korespondencji.
3. Podsumowanie spotkania przedstawicieli Zarządu z nauczycielami
4. Podsumowanie ze spotkania przedstawicieli Zarządów STO i z firmą Celtic
5. Ocena dyrektora szkoły z realizacji zadań i celów postawionych przez Zarząd- przedstawienie
p. dyr. Jaskólskiej oceny Zarządu

Ad.1

Zarząd przyjął protokół z dnia 13.04.2015 roku

Ad.2

Zarząd omówił komentarze p. dyrektor A. Jaskólskiej do zapisów w protokołach:
z dn. 14.01.2015 oraz z dn.11.02.2015.

Prezes poinformował o rezygnacji z funkcji członka zarządu- p. K.Wojtasik

Ad.3
a) P. Motyczyński i p. Sosnowska zreferował spotkanie z pedagog- p. Ukleją i wychowawcą
kl. 2gb- p. Swebodzińską.
Zarząd został poinformowany o sytuacji wychowawczej w kl. 2gb.
Dyrektor Jaskólska odniosła się do bieżącej sytuacji w klasie.

zadanie: stworzenie procedur w sytuacji kryzysowej.
osoba odpowiedzialna: p. dyrektor Anna Jaskólska
termin: koniec czerwca 2015

b) Zarząd zwrócił uwagę na problem nauczania j. hiszpańskiego w bieżącym roku szkolnym. Prezes Palmowski zwrócił uwagę na strategię nauczania tego języka w szkole- dbałość: o wysoką jakość oferty edukacyjnej oraz o niską rotację nauczycieli przedmiotu.
Ad. 4
a) Prezes G.Palmowski
podsumował spotkanie przedstawicieli Zarządów STO. Przekazał pozostałym członkom zarządu informacje uzyskane podczas spotkania, dotyczące: startegii STO, planów zmiany w statucie, przedstawił prezentację o obowiązkach zarządów STO w zakresie działalności statutowej.

b) P. Sosnowska zreferowała bieżący status rozmów z firmą Celtic. Zarząd uznał za stosowne poznanie stanowiska kancelarii prawnej w zakresie korzystania z terenu do realizacji inwestycji celu publiczengo przez nasza szkołę. Opinia ta jest niezbedna do kontynuowania rozmów z firma Celtic.

Ad.5
Po opuszczeniu posiedzenia przez p. Oleksiuk, Zarząd przedstawił p. dyrektor A. Jaskólskiej ocenę z realizacji
zadań i celów postawionych dyrektorowi szkoły przez Zarząd.

Następne spotkanie Zarządu- 10.06.2015.
P.dyrektor A. Jaskólska wskazała tematy, którymi Zarząd powinien zająć się na następnym posiedzeniu, mianowicie: omówieniem prowizorium budżetowego na r.szk.2015/16. P.Dyrektor została poproszona o przesłanie propozycji prowizorium przynajmniej na tydzień przed planowanym kolejnym posiedzeniem Zarządu, by Zarząd mógł przeanalizować i odnieść się do propozycji.

Protokół sporządziła sekretarz 25 SKT STO Małgorzata Frączek Oleksiuk

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 6 maja 2015 r.

Zarząd:
Małgorzata Frączek Oleksiuk
Paweł Motyczyński
Grzegorz Palmowski
Joanna Sosnowska
Oles Yakymiv

Dyrektor:
Anna Jaskólska

Porządek spotkania:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Ocena dyrektora szkoły z zadań i celów postawionych przez Zarząd- przedstawienie p. dyr. Jaskólskiej oceny Zarządu
3. Rozliczenie otwartych spraw i zadań z poprzednich posiedzeń oraz bieżącej korespondencji.
4. Lokalizacja klas "0" i czwartych w  roku szkolnym 2015/16
5. Podsumowanie spotkania przedstawicieli Zarządu z nauczycielami
6. Podsumowanie ze spotkania przedstawicieli Zarządów STO
7. Sprawy różne 

Omówienie punktu 2 agendy zaplanowano bez udziału sekretarza Zarządu 25 SKT STO.

Nieobecność kolejnych dwóch członków Zarządu wpłynęła na decyzję o przełożeniu omówienia pkt.1,2,3,5,6 na następne posiedzenie Zarządu- 14 maja.

Ad.4
Zarząd w niekompletnym składzie rozpoczął dyskusję na temat lokalizacji w r.szk. 2014/2015 klas IV i „0”.
W trakcie omawiania niniejszego punktu przybyło dwoje członków Zarządu.

W związku z sytuacją lokalową w budynku na Traktorzystów i brakiem odpowiednio dużych pomieszczeń klasowych dla uczniów przyszłorocznych klas 4, co uniemożliwia ich przejście do budynku na Traktorzystów, Zarząd z p. Dyrektor dokładnie omawiał i analizował przedstawioną przez Dyrekcję koncepcję zagospodarowania przestrzeni klasowych w całej szkole. Po długotrwałych dyskusjach, analizie różnych scenariuszy i omówieniu wcześniej zgłaszanych uwag, Zarząd nie zaakceptował sugestii Dyrekcji odnośnie docelowej koncepcji szkoły polegającej na:

- utworzeniu w r.szk.2015/2016 w budynku na Traktorzystów dodatkowej, trzeciej 1 klas gimnazjum oraz w przyszłości uruchomieniu liceum
- przeniesieniu klas 4,5,6 z Traktorzystów na Dzieci Warszawy przy wykorzystaniu obecnych pomieszczeń szatni, sali rekreacyjnej i sali informatycznej na klasy oraz zaadoptowaniu piwnic na szatnie i salę informatyczną

W związku z zaistniałą sytuacją lokalową, Zarząd zdecydował o podjęciu uchwały dotyczącej adaptacji pomieszczeń dodatkowych dla klas „0”.

za 5 osób
przeciw 0
wstrzymał się 0

Zarząd zdecydował o podjęciu uchwały o pozostawieniu w roku szkolnym 2015/2016 kl. IV
w budynku na Dzieci Warszawy, mając na uwadze fakt, że celem ma być zwiększenie komfortu przestrzennego w obu budynkach i przeorganizowanie lokalizacji stołówki w budynku na ul. Traktorzystów.

Za 5 osób
przeciw 0
wstrzymał się 0

Jednocześnie podejmując obie uchwały Zarząd zobowiązał Dyrekcję do:

- niezwłocznego przedstawienia kosztorysów remontów nowych powierzchni dla klas „0”;

- wykorzystania powierzchni budynku na Traktorzystów i Dzieci Warszawy do polepszenia komfortu dzieci i nauczycieli np. poprzez przeorganizowanie lokalizacji stołówki, tak aby umożliwiała komfortowe spożywanie posiłków;

-zoptymalizowanie kosztów niezbędnych remontów tak, by zapewnić rezerwę środków finansowych na inne planowane inwestycje takie jak (tereny boiska i dojazdu na DZW, lepsze wyposażenie klas itp.);

Zarząd zwrócił uwagę na zapewnienie odpowiednich zapisów w umowie gwarantujących zwrot w czynszu inwestowanych środków oraz zwrotu niewykorzystanej części w sytuacji wcześniejszego zakończenia umowy najmu.

Następne posiedzenie 14.05.2015

Protokół sporządziła sekretarz 25 SKT STO Małgorzata Frączek Oleksiuk

Szanowni Państwo!

Na posiedzeniu w dniu 29.06.2015 r. Zarząd 25 Samodzielnego Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego podjął uchwałę o niepodnoszeniu wysokości czesnego, w roku szkolnym 2015/2016.

W związku z powyższym:

Klasy „0” czesne wynosi - 1325 zł

Klasy I –VI i gimnazjum – 1225 zł

Ulga na drugie dziecko wynosi 50 zł, ulga na trzecie dziecko - 100 zł.

Przypominamy, że czesne wpłacają Państwo do 10 dnia miesiąca od września do czerwca.

Życzymy Państwu udanych wakacji
Dyrekcja Zespołu Szkół STO i Zarząd 25 SKT STO